Statut

 STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBRÓWCE

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Szkoła Podstawowa w Dąbrówce, zwana dalej „szkołą”, jest ośmioletnią szkołą publiczną dla dzieci i młodzieży, działającą na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
  2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
  3. niniejszego statutu.
 2. Siedzibą szkoły jest budynek oznaczony numerem 55, położony we wsi Dąbrówka w gminie Lelis.
 3. Organem prowadzącym jest Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis.
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Warszawie.
 5. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu.
 6. Strona internetowa szkoły: www.spdabrowka.edu.pl.
 7. Szkoła działa w obwodzie wyznaczonym przez organ prowadzący w Akcie   Założycielskim.
 8. Szkoła może prowadzić oddziały integracyjne realizujące podstawę programową kształcenia ogólnego i specjalnego. Do oddziałów    integracyjnych przyjmowani są uczniowie z niepełnosprawnościami posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na trudności w funkcjonowaniu w szkole wynikające z zaburzeń rozwojowych lub ze stanu zdrowia.

§ 2.

 1. Cykl kształcenia w szkole trwa osiem lat. Szkoła daje możliwość dalszego kształcenia w szkołach ponadpodstawowych. W ostatnim roku nauki uczniowie przystępują  do egzaminu zewnętrznego.
 2. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:
 3. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej.
 4. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie doszkoły ponadpodstawowej
  1. szkole – należy przez to rozumieć  Szkołę Podstawową w Dąbrówce;
  2. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
  3. uczniach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły, o której mowa w § 1 ust. 1;
  4. ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
  5. ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r.   
  6. zapewnianie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania;
  7. przeprowadzanie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
  8. zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
  9. umożliwianie wszystkim uczniom dostępu do wiedzy, która pozwoli im na dalszą edukację i korzystanie z zasobów informacyjnych cywilizacji oraz rozwija zdolności i zainteresowań;
  10. wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
  11. wspomaganie wychowawczej roli rodziny, uczenie odpowiedzialności za swoje czyny, wpajanie uniwersalnych zasad etycznych.
 5. Szkoła w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych respektuje zasady nauk pedagogicznych, a także zobowiązania wynikające z Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka, kierując się dobrem uczniów, troską  o ich zdrowie, poszanowaniem ich godności osobistej.
 6. Szkoła realizuje następujące cele i zadania:
  1. w zakresie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej:
   1. wpajanie zasad tolerancji dla odmienności narodowej i religijnej,
   2. niestwarzanie różnic w prawach i traktowaniu uczniów z powodu ich przynależności narodowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości,
   3. wpajanie zasad tolerancji i szacunku dla obrzędów religijnych różnych wyznań,
   4. swobodny wybór uczestnictwa w katechizacji oraz w obrzędach religijnych,
   5. swobodne wyrażanie myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych nienaruszających dobra innych osób;
  2. w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez:
   1. indywidualną opiekę pedagogiczną i psychologiczną skierowaną do ucznia tego potrzebującego,
   2. udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle niepowodzeń szkolnych,
   3. udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
   4. w zakresie umożliwiania rozwijania zainteresowań uczniów poprzez:
    1. tworzenie kół zainteresowań,
    2. prace indywidualne z uczniem zdolnym, umożliwianie mu realizacji indywidualnego programu lub toku nauki,
    3. proponowanie uczniom dodatkowych pytań i zadań na ocenę celującą na testach
     i sprawdzianach,
  3. w zakresie sprawowania indywidualnej opieki nad uczniami:
   1. prowadzenie diagnozy środowiska ucznia i rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia, jak i możliwości ich zaspokajania,
   2. zapewnianie okresu ochronnego w pierwszym i drugim tygodniu nauki,
   3. współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
   4. współpracę z placówkami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy rodzinie i dziecku,
   5. współpracę z organami policji i straży pożarnej,
   6. składanie na zebraniach zespołów wychowawczych i rady pedagogicznej okresowej informacji o trudnościach wychowawczych występujących wśród uczniów danego oddziału,
   7. zapewnianie im możliwości korzystania z pomocy pedagoga lub psychologa we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
   8. umożliwianie uzyskiwania pomocy materialnej,
   9. zorganizowania ciepłego posiłku w szkole oraz świetlicy;
  4. w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas wycieczek i zajęć poza
   terenem szkoły organizowanych przez szkołę:
   1. wyznaczanie przez dyrektora szkoły nauczyciela - kierownika grupy, który ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,
   2. współpracę z rodzicami uczniów, którzy na prośbę nauczyciela - organizatora mogą włączyć się do pomocy w zakresie organizacji wycieczki czy opieki nad uczniami, oraz pokrywają w pełni koszty z tym związane,
   3. zapoznanie z programem i regulaminem wycieczek oraz przepisami bezpieczeństwa,
   4. zapewnianie uczniom odpowiedniej liczby opiekunów w zależności od rodzaju wycieczki, niepełnosprawności uczniów i ich wieku,
    1. ubezpieczanie uczniów w zakresie nieszczęśliwych wypadków;
  5. w zakresie bezpieczeństwa uczniów, ochrony ich zdrowia, podnoszenia poziomu dyscypliny w szkole, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej:
   1. współpracę z organem prowadzącym szkołę w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz w podnoszeniu poziomu dyscypliny w szkole,
   2. pełnienie przez nauczycieli dyżurów przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz w trakcie przerw między zajęciami zgodnie z harmonogramem,
   3. zapewnianie ciągłego nadzoru pedagogicznego na zajęciach obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,
   4. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na wycieczkach szkolnych zgodnie z odrębnymi przepisami,
   5. szkolenie wszystkich pracowników szkoły w zakresie bhp i ppoż.,
   6. uwzględnianie w tygodniowym rozkładzie zajęć równomiernego rozłożenia lekcji,
   7. dostęp do internetu zabezpieczonego przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów,
   8. umieszczanie w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku, regulaminów pracowni oraz instrukcji obsługi przy wszystkich urządzeniach wykorzystywanych w procesie edukacyjnym,
   9. ustalanie zasad i regulaminów związanych z funkcjonowaniem szkoły, zapoznanie
    z nimi całą społeczność szkolną i skuteczne ich przestrzeganie,
   10. przestrzeganie praw ucznia,
   11. rozwiązywanie problemów poprzez prowadzenie rozmów, mediacji,
   12. sprawdzanie przez nauczycieli pomieszczeń, w których będą prowadzili zajęcia oraz sprzętu i pomocy dydaktycznych, którymi w trakcie zajęć będą się posługiwali,
   13. zwracanie uwagi na prawidłowe odżywianie uczniów oraz wykorzystanie czasu wolnego,
   14. prowadzenie dla uczniów i ich rodziców warsztatów i spotkań tematycznych dotyczących uzależnień, narkotyków, dopalaczy, cyberprzemocy, zastraszania, anoreksji, bulimii i innych zjawisk dotykających współczesny świat,
   15. dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów, rodzaju pracy oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
   16. systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej,
   17. zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego w sali przeznaczonej do tego celu,
   18. utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placu szkolnego, boiska, placu zabaw i sprzętu szkolnego w stanie pełnej sprawności i stałej czystości,
   19. kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia;
  6. w zakresie powierzania obowiązków wychowawcy nauczycielom:
   1. zapewnianie, w miarę możliwości, ciągłości pracy wychowawcy z danym oddziałem,
   2. zapewnianie pomocy i wsparcia wychowawcy w jego działaniach opiekuńczo-wychowawczych,
   3. umożliwienie zmiany wychowawcy  przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego:
   4. dostosowanie form spełniania  zadań nauczyciela wychowawcy do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły,
  7. w zakresie innowacji i eksperymentów prowadzonych przez radę pedagogiczną:
  8. rozbudzanie zainteresowań problematyką innowacyjną i eksperymentalną członków rady pedagogicznej,
  9. udzielanie pomocy formalno-prawnej zainteresowanym nauczycielom;
   1. w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej młodzieży:
    1. kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej poprzez udział w apelach poświęconych ważnym rocznicom państwowym,
    2. tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z krajem ojczystym poprzez udział w uroczystościach szkolnych,
    3. zapoznanie uczniów z symbolami, ważnymi dla kraju rocznicami, zasadami i instytucjami, które posiadają istotne znaczenie dla funkcjonowania państwa polskiego,
    4. przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa
     w życiu społecznym;
  10. w zakresie tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych
   do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego:
   1. realizowanie wymagań stawianych przez państwo w ramach nadzoru pedagogicznego,
   2. sprawowanie przez dyrektora nadzoru pedagogicznego, w celu podnoszenia jakości pracy szkoły,
   3. uzyskiwanie jak najlepszych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
   4. tworzenie warunków do optymalnego rozwoju ucznia, przy jednoczesnym przygotowywaniu go do pracy na rzecz środowiska i przy współpracy ze środowiskiem,
   5. współpraca szkoły z rodzicami i środowiskiem na rzecz wzajemnego zrozumienia
    i działania w społeczności lokalnej,
   6. realizowanie planów wynikających z koncepcji pracy szkoły;
  11. w zakresie organizowania wolontariatu w szkole:
   1. zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jego propagowanie,
   2. uczenie postaw szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka,
   3. uczenie niesienia bezinteresownej pomocy w środowisku szkolnym i poza szkołą,
   4. uwrażliwianie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,
   5. kształtowanie postaw prospołecznych,
   6. kreowanie wizerunku szkoły jako centrum lokalnej aktywności,
    1. podejmowanie w szkole działań w zakresie: pomocy koleżeńskiej w nauce, wsparcie uczniów niepełnosprawnych, sprawowanie opieki nad uczniami klas młodszych, praca na rzecz biblioteki szkolnej,
    2. podejmowanie działań na rzecz środowiska przy współpracy z PCK, Caritas oraz z instytucjami działającymi na rzecz innych osób;
  12. w zakresie promocji i ochrony zdrowia:
   1. promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego,
   2. umożliwienie spożywania ciepłego posiłku,
   3. propagowanie zdrowej żywności sprzyjającej prawidłowemu rozwojowi fizycznemu ucznia,
   4. udział uczniów w konkursach poświęconych tematyce promocji i ochrony zdrowia,
   5. udział w akcjach typu: „Sprzątanie świata”,
   6. promowanie zbiórki odpadów i segregacji śmieci;
  13. w zakresie doradztwa zawodowego:
   1. systematyczne diagnozowanie potrzeb uczniów w zakresie doradztwa zawodowego,
   2. pomoc uczniom w planowaniu ścieżki kształcenia i kariery zawodowej,
   3. prowadzenie zajęć związanych z poznaniem samego siebie, swoich umiejętności
     i predyspozycji oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i kariery zawodowej;
   4. wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),
   5. wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,
   6. formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,
   7. rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,
   8. rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania,
   9. ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności,
   10. rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,
   11. wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat,
   12. wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji,
   13. wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej,
   14. kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość,
   15. zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy,
   16. ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
 7. Wszystkie działania, o których mowa w ust. 3  realizowane będą przez nauczycieli przy współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, instytucjami świadczącymi w tym zakresie wsparcie i pomoc merytoryczną.
 8. Cele, o których mowa w ust. 3 osiągane są poprzez:
  1. przekazywanie uczniom nowoczesnej wiedzy pomagającej zrozumieć ich miejsce
   w świecie oraz umożliwiającej twórcze przekształcanie rzeczywistości;
  2. zapoznawanie z podstawami funkcjonowania państwa i jego instytucji oraz normami współżycia społecznego;
  3. przygotowanie uczniów do właściwego kształtowania stosunków z otoczeniem oraz świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań
   w życiu rodzinnym i społecznym;
  4. wyrabianie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej oraz umiejętności niesienia pomocy słabszym.
 9. W szkole każdy uczeń, z wszystkimi jego możliwościami i trudnościami jest ważny i wobec każdego ucznia prowadzone są działania na najwyższym poziomie nauczycielskich możliwości, ukierunkowane na rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny oraz ochronę dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.
 10. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
  1.  dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
   1. zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt. 1,
   2. zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
  2.  zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
  3.  zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  4.  zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w tym aktywności i kreatywności;
  5.  zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
 11. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 2 zajęcia edukacyjne.
 12. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 organizuje dyrektor szkoły,
  za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
   i rady rodziców.
 13. Szkoła udostępnia nieodpłatnie podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
 14. szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,
 15. program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:
  1. Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w szkole.
  2. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowany jest przez nauczycieli szkoły przy współpracy z rodzicami i uchwalony przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
  3. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumienie z radą pedagogiczną.
  4. Na podstawie uchwalonego programu wychowawczo-profilaktycznego, wychowawca oddziału  opracowuje na dany rok szkolny plan pracy wychowawczej i uzgadnia  go z rodzicami oddziału.
  5. Program, o którym mowa w ust. 1 realizowany jest przez wszystkich nauczycieli szkoły.
  6. Program wychowawczo – profilaktyczny zawiera:
   1. wizję i misję szkoły;
   2. model absolwenta;
   3.  zadania i obowiązki dyrektora szkoły;
   4. zadania i obowiązki nauczycieli;
   5. zadania i obowiązki wychowawców;
   6. zadania i obowiązki rodziców;
   7. treści i działania o charakterze  wychowawczo –profilaktycznym skierowane do:
    1. uczniów klas  I- III,
    2. uczniów klas IV – VIII.
    3. wychowania patriotycznego;
    4. wychowania  prozdrowotnego,
    5. wychowania  do  życia  w  rodzinie i społeczeństwie, tolerancji dla inności, praw i obowiązków dziecka;
    6. wspierania rozwoju fizycznego i psychicznego młodzieży;
    7. rozwijania samorządnej działalności uczniów;
    8. przygotowania do uczestnictwa w kulturze;
    9. profilaktyki i terapii wychowawczej, przeciwdziałanie agresji i  przemocy utrudniającej życie we współczesnym świecie;
    10. rozwoju zainteresowań i uzdolnień młodzieży,
    11. kultury spędzania wolnego czasu;
    12. przygotowanie uczniów do praktycznego wykorzystania wiedzy;
    13. działalności opiekuńczej;
    14. powinności wychowawców klas.
     1. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.

§ 3.

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

Rozdział 2

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 4.

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa, o których mowa
w § 1 ust. 1 pkt 1, 2 przy współpracy z rodzicami poprzez:

- umotywowany wniosek rodziców (50%+ 1),

14) w zakresie dbałości o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia:

 

§ 5.

1. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego.

§ 6.

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz

b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

8. Program wychowawczo-profilaktyczny zawiera treści z zakresu:

Plan pracy szkoły 2015/2016

 

Plan pracy

Szkoły Podstawowej

w Dąbrówce

na rok szkolny 2015/2016

 

 I.Kierunki pracy szkoły w roku szkolnym 2015/16 w oparciu o wnioski z poprzedniego roku szkolnego

 1. Wprowadzenie elementów oceniania kształtującego.
 2. Systematyczne przypominanie uczniom kryteriów oceniania (kryteria sukcesu), uzasadnianie ocen zarówno w formie ustnej jak i pisemnej .
 3. Dalsza praca nad kulturą osobistą uczniów. Konsekwentne egzekwowanie przyjętych zasad zachowania wśród uczniów.
 4. Ukazywanie sposobów radzenia sobie ze stresem, w tym uczenie kontrolowania swoich emocji, sposobów reakcji na sytuacje trudne oraz reagowania na konstruktywną krytykę.
 5. Motywowanie uczniów do systematyczności w odrabianiu prac domowych, do przynoszenia na zajęcia niezbędnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów dydaktycznych.
 6. Wdrażanie poznanych na warsztatach metod uczenia się z wykorzystaniem preferencji sensorycznych: wzroku, słuchu i kinestetyki.
 7. Podejmowanie systematycznych działań w celu rozwijania kompetencji kluczowych, a  w szczególności polonistycznych, matematycznych i językowych.
 8. Wzmocnienie działań w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniów poprzez skuteczniejsze metody pracy, budzenie poczucia odpowiedzialności za wykonywane zadania, współpracę z policją i psychologiem.
  II. Zadania dodatkowe.
  1. Integracja społeczności szkolnej (rodziców, uczniów, nauczycieli).
  2. Realizacja zadań określonych w programie wychowawczym.
  3. Kontynuacja działań profilaktycznych, zawartych w programie profilaktyki ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia i bezpieczeństwa.

I. Plan działań szkoły w roku szkolnym 2015/2016

Zadania uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów

Zadania

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

 • W oparciu o wyniki szkoły pozyskiwane z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) porównanie w kontekście wyników innych szkół na terenie gminy, powiatu, województwa oraz w kraju;
 • W ramach analizy ilościowej porównywanie średniej wyników zespołu klasowego, ze średnimi wynikami gminy, powiatu, województwa i kraju;
 • Analiza współczynników łatwości w zakresie standardów oraz zadań w odniesieniu do ucznia i zespołu klasowego, a także rozkład wyników indywidualnych uczniów w skali staninowej.
 • Jakościowa analiza umiejętności opisanych w standardach wymagań egzaminacyjnych.
 • wspomaganie ich
 • zwracanie się do nich po imieniu,
 • chwalenie za poprawne wykonanie zadań
 • częste uśmiechanie się do dzieci,
 • reagowanie na zgłaszane wątpliwości,
 • wprowadzanie miłej atmosferę zajęć.
 • konkursy przedmiotowe: język polski, matematyka, przyroda,
 • konkursy plastyczne, muzyczne, recytatorskie,
 • inne wg potrzeb.

I i VI

II, VI

IV

IV

IX – VI

IX – VI

IX , VI

IX – VI

VI

IX – VI

IX – VI

IX – VI

IX – VI

IX

IX – VI

X

IX - VI

Nauczyciele uczący w tych klasach

Aneta Zalewska, Wanda Aptacy

Nauczyciele i wychowawcy

Joanna Duszak

Magdalena Majdak

Wychowawcy i nauczyciele

wychowawcy

wychowawcy

n-le klas I -V

nauczyciele

nauczyciele

nauczyciele

opiekun SU

nauczyciele

wychowawcy

nauczyciele

dyrektor

wg kalendarza imprez

dyrektor

nauczyciele, wychowawcy.

Dokumentacja, protokoły RP

Zadania uwzględniające specyfikę pracy szkoły

Zadania

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

 • „Tydzień dla zdrowia”;
 • „Tydzień Dobrego Wychowania”.

X

IX – XI, III - IV

IX - VI

IX

IX - VI

opiekun SU

wychowawcy klas

wychowawcy

wychowawcy

nauczyciele

wychowawcy

Sakowska, Prusaczyk

Aptacy, Zalewska

dyrektor

 

Zadania uwzględniające zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego

Zadania

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

 • gazetkach ściennych, stronach www, prasie;
 • eksponowanie pucharów, dyplomów za osiągnięcia sportowe.
 • zorganizowanie dożywiania;
 • typowanie uczniów do wyprawki szkolnej;

wg kalendarza

IX

IX - VI

IX

II, VI

IX – VI

wg potrzeb

IX – VI

wg kalendarza

dyrektor

wychowawcy

Sakowska, Prusaczyk

Zalewska, Aptacy,

wychowawcy

dyrektor szkoły

nauczyciele, uczniowie, rodzice

dyrektor szkoły

nauczyciele

Śnietka, Aptacy, Sakowska

Joanna Śnietka

wychowawcy

 

 

II. Organizacja pracy

 

Liczba oddziałów w roku szkolnym i przydział wychowawstw:

L.p.

   Klasa

Imię i nazwisko wychowawcy

Sala

1.

„0”

Magdalena Majdak

8

2.

   I-II

Iwona Krupka

7

3.

   III

Joanna Duszak

13

4.

   IV-V

Monika Sakowska

14-6

5.

   VI

Joanna Barbara Śnietka

1

III. Kalendarz roku szkolnego:

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

1 września 2015 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna.

23 - 1 stycznia 2016 r.

3.

Ferie zimowe.

1 - 14 lutego 2016 r.

4.

Sprawdzian klasy VI.

5 kwietnia 2016r.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna.

24 - 29 marca 2016 r.

7.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych. Prowadzone będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

16 października 2015 r.

22 grudnia 2015 r.

21 stycznia 2016 r.

5 kwietnia 2016 r.

25 kwietnia 2016 r.

27 maja 2016 r.

8.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

24 czerwca 2016 r.

9.

Ferie letnie – wakacje.

Od 25 czerwca do

31 sierpnia 2016 r.

 

Zadania, wydarzenia, czynności

Terminy

Odpowiedzialni

Uwagi

Współpraca

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Ślubowanie Uczniów klasy I

01 IX 2015 r.

Dyrekcja szkoły,

Iwona Krupka,

Joanna Śnietka, Monika Sakowska

Ksiądz Stanisław Grosfeld.

 

Udział w Święcie

Parafialnym – Pieśni Pielgrzymkowe

13 IX 2015 r.

Nauczyciel religii

B. Prusaczyk,

Samorząd Uczniowski, J. Śnietka, W. Aptacy

Sprzątanie Świata

IX 2015 r.

Wszyscy nauczyciele

Pozostali pracownicy szkoły

Wybory do Samorządu Szkolnego

IX 2015 r.

Joanna Śnietka,

Monika Sakowska,

Klasowy Dzień Chłopaka

30 IX 2015 r.

Wychowawcy klas

Klasowa Rada Rodziców

Dzień Edukacji Narodowej

14 X 2015 r.

Opiekunowie SU

Samorząd Uczniowski, Joanna Śnietka, Monika Sakowska, Iwona Krupka

Pamiętajmy o Papieżu Janie Pawle II:

- konkurs plastyczny,

- konkurs recytatorski,

- konkurs pieśni

16 X 2015 r.

Koordynator

W. Aptacy

Pozostali nauczyciele, ks. Stanisław Grosfeld, Dyrektor szkoły.

Tydzień dla zdrowia

XI 2015 r.

Projekt - M. Sakowska

B. Prusaczyk

Wszyscy nauczyciele

Święto Niepodległości

XI 2015 r.

J. Śnietka i Samorząd Uczniowski

 

Andrzejki

XI 2015 r.

Samorząd Uczniowski

Pozostali nauczyciele

Mikołajki

XII 2015 r.

Wychowawcy klas

Klasowa Rada Rodziców

Wigilia Środowiskowa

22 XII 2015 r.

Barbara Prusaczyk, Monika Sakowska,

Aneta Zalewska.

Hufiec ZHP, GOKO Lelis, PCK, Caritas, wszyscy nauczyciele, Rada Rodziców

Zabawa Karnawałowa z Mikołajem

I 2016 r.

Rada Rodziców

Wszyscy nauczyciele.

Dzień Babci i Dziadka

21 I 2016 r.

Magdalena Majdak, Aneta Popielarczyk

Wychowawcy.

Walentynki „Poczta serduszkowa”.

II 2016 r.

Opiekunowie SU i drużyny harcerskiej

Pozostali nauczyciele

Klasowy Dzień Kobiet

8 III 2016 r.

wychowawcy

Klasowa Rada Rodziców

Pierwszy Dzień Wiosny – Dzień Samorządu.

21 III 2016 r.

Samorząd Uczniowski,

M. Sakowska,

J. Śnietka

Pozostali nauczyciele

 

Dzień Ziemi

25 IV 2016 r.

Projekt – W. Aptacy, Aneta Zalewska.

Wychowawcy klas.

Święto Konstytucji 3 Maja

2 V 2016 r.

Joanna Śnietka

Samorząd Uczniowski

Tydzień Dobrego Wychowania.

V 2016 r.

W. Aptacy,

A. Zalewska

 

Festyn Rodzinny

VI 2016 r.

Rada Rodziców

Wychowawcy i nauczyciele.

Ukończenie szkoły przez absolwentów

Zakończenie Roku Szkolnego –

24 VI 2016 r.

klasa VI – J. Śnietka

M. Sakowska

klasa V – M. Sakowska

Wychowawcy klas.

 

V. Terminarz posiedzeń Rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2015/2016

 

 

L. p.

Rodzaj posiedzenia Rady

Pedagogicznej

Terminy posiedzeń

Spotkania z rodzicami

Rodzaj spotkania

Termin

1.

Zatwierdzenie pracy szkoły: planu nadzoru, planu pracy szkoły, programu wychowawczego i profilaktyki

15 września 2015 r.

Zapoznanie z planem pracy szkoły, dokumentacją, planem nadzoru.

23 września 2015r.

2.

Rada klasyfikacyjna za I semestr 2015/16 r.

25 stycznia 2016 r.

Ogólne spotkania z rodzicami.

Wrzesień

Grudzień

Luty

Maj

3.

Rada podsumowująca pracę w I semestrze 2015/16 r.

9 lutego 2016 r.

Zebranie śródokresowe.

28 stycznia 2016 r.

4.

Rada klasyfikacyjna za rok szkolny 2015/16.

17 czerwca 2016 r.

Wywiadówki, dni otwarte.

Listopad

Styczeń

Maj

5.

Rada podsumowująca pracę w roku szkolnym 2015/16.

30 czerwca 2016 r.

Konsultacje.

Według potrzeb

 

VI. Awans zawodowy nauczycieli

 

Dwie panie ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce: Barbara Prusaczyk i Monika Sakowska kontynuują staż, rozpoczęty 1 września 2013 r., na awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Od 1 września 2015 r. dwie panie ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce: Magdalena Majdak i Aneta Zalewska rozpoczęły staż na awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.

Terminy:

Zadania

Odpowiedzialni

Termin

Uwagi

Rozpoczęcie stażu.

Nauczyciel stażysta

14 dni od rozpoczęcia zajęć

Art. 9d ust. 1, 2 i 3 KN.

Wniosek i projekt planu rozwoju zawodowego do dyrektora szkoły.

Nauczyciel stażysta

20 dni od rozpoczęcia roku szkolnego

§ 3 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Zatwierdzenie projektu planu rozwoju zawodowego.

Dyrektor szkoły

30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego

§ 3 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.

Zwrot nauczycielowi do poprawy projektu planu rozwoju zawodowego.

Dyrektor szkoły

Dyrektor wskazuje jak najszybszy termin poprawy projektu planu

§ 3 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.

Dokonywanie zmian w planie rozwoju zawodowego.

Nauczyciel odbywający staż

W trakcie trwania stażu

§ 4 ust. 2 i 3 Rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Zakończenie stażu

Nauczyciel mianowany

Nauczyciel stażysta

31.05.2016 r.

Art. 9c ust. 1 KN.

       

Dokumenty szkolne

 


Regulamin rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW

DO KLASY PIERWSZEJ I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DĄBRÓWCE

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r.    Nr 67, poz. 329, z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20.02.2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych     (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232)
 3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2014 r. poz. 7 obowiązującą         od 18 stycznia 2014 r.
 4. Statut Szkoły Podstawowej w Dąbrówce.
 5. Dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły, w oparciu o dane otrzymane z Urzędu Gminy Lelis przyjmowane są z urzędu.
 6. Na pisemną prośbę (wniosek) rodziców (prawnych opiekunów) skierowaną do dyrektora szkoły, mogą być przyjęte dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami
 7. W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

W publicznych szkołach podstawowych obowiązuje rejonizacja.

Rekrutacji uczniów do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce dokonuje się z zachowaniem następujących zasad:

 1. Klasa pierwsza szkoły podstawowej:
 • urodzone w okresie od 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015,
 • urodzone w 2009 r.
 1. 2.Oddział przedszkolny
  1. Rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym objęte są
  2. Dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły, w oparciu o dane otrzymane z Urzędu Gminy Lelisprzyjmowane są z urzędu.
  3. Na pisemną prośbę (wniosek) rodziców (prawnych opiekunów) skierowaną do dyrektora szkoły, przyjmowane są dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami
  4. Zapisu do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie na podstawie dowodu osobistego i aktu urodzenia (dziecko spoza obwodu). Rodzic/ opiekun prawny wypełnia stosowny wniosek (dostępny w sekretariacie szkoły) i się pod nim podpisuje.
  5. Jeżeli liczba wniosków o przyjęcie do I klasy lub do oddziału przedszkolnego przewyższa liczbę miejsc - dyrektor szkoły, w celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną w składzie: trzech nauczycieli uczących w szkole.
  6. Zasady naboru wynikają z przepisów Ustawy o Systemie Oświaty (Dz.U.2014,poz.7) z dnia 6 grudnia 2013r.
  7. Liczbę klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych ustala organ prowadzący szkołę.
  8. Kryteria obowiązujące przy zapisie do klas zerowych i pierwszych: dziecko samotnych rodziców, dziecko z rodziny wielodzietnej, dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, dziecko pracownika szkoły, dziecko, którego rodzic pracuje w rejonie szkoły, dziecko posiadające rodzeństwo w szkole, dziecko, które uczęszczało do oddziału zerowego w tutejszej szkole, dziecko niepełnosprawne, dziecko mające niepełnosprawnych rodziców bądź rodzeństwo.
  9. Odwołania dotyczące ustaleń Komisji można składać pisemnie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia list uczniów klas pierwszych i oddziału wychowania przedszkolnego w sekretariacie szkoły, rozpatruje je dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu wakacji.


Dąbrówka, 26.02.2014 r.

Kalendarium 2017/2018

Harmonogram uroczystości i wydarzeń szkolnych

w Szkole Podstawowej w Dąbrówce

w roku szkolnym 2017/2018

drugi semestr

 1. Walentynki - 14 II 2018 r.
 2. Pierwszy Dzień Wiosny – Dzień Samorządności – 21 III 2018 r.
 3. Dzień Ziemi – 20 IV 2018 r.
 4. Zakończenie roku szkolnego – 24 VI 2018 r.

PODATEK

 PODATEK

LOSOWO Z GALERII

OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA

LOKALIZACJA

LOKALIZACJA - KLIKNIJ

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce
Dąbrówka 55
07-402 Lelis

Tel. 029 761 71 23
Fax. 029 761 71 23

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2020  SP DABROWKA   - © PIXEL